תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר גולן ווסט ליין בע”מ (“החברה”)

כללי

 1. אתר shop.smeg.co.il  (להלן: “האתר“) הינו בבעלות חברת גולן ווסט ליין ומופעל על ידה. החברה עוסקת בתחום היבוא והשיווק של מכשירי חשמל ביתיים.
 2. האתר נועד לתת מידע לציבור המשתמשים בו אודות מגוון המוצרים אותם החברה מייבאת (להלן: “המוצרים“). בנוסף, האתר מאפשר לציבור המשתמשים לרכוש ישירות מהאתר את מוצרי החברה.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או על רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא את הוראות תקנון זה. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 4. כל שינוי ו/או עדכון של הוראות התקנון יחייב את המשתמשים באתר וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 6. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול על פיהם ולקבלם ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 7. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, המפורטת בהמשך.
 8. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין ו/או הוראות התקנון.
 9. השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים כאחד – אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 

בעלות וזכויות קניין רוחני

 1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו/וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו”ב (להלן: “התכנים“) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התכנים הכלולים באתר ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”) , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי מטעמה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה ו/או לצדדים שלישיים מטעמה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישורה מראש ובכתב של החברה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של מראש ובכתב של החברה.

התכנים

 1. תוכן האתר, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם. למשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים באתר. החברה תעשה את מירב המאמצים שהתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל האפשר ואולם, יתכן שהתכנים אינם שלמים ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות, שיבושים, אי דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, שירות, או מידע על מבצעים, בין היתר עקב מעשים או מחדלים של החברה או מי מטעמה. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
 2. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 3. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן המשתמש מסכים במפורש לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 4. מובהר כי כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 5. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי החברה, ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע או להגדיל את הכמות המוצעת על פי שיקול דעתה.
 6. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, לרבות אתרים של יצרנים, משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לכל תוכן המוצג בהם. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

הגבלת אחריות

 1. כל שימוש בתכנים המוצגים באתר בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר), הנובעים או הקשורים באתר, או בכל תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר; 4) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתכנים.

למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי החברה אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

 1. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות שכר טרחת עורך דין, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

 

גישה וזמינות לאתר

 1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך.
 2. החברה תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך
 3. החברה לא תהא אחראית בשום אופן לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בתקינות הפעילות של האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה).

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.
 2. בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות ביטול עסקאות.

 

מדיניות פרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. לפיכך, מנהיגה החברה מדיניות פרטיות אשר מטרתה להציג את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.
 3. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או במועד רכישת המוצרים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים. מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד ג’ לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים.
 4. בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.
 5. כאשר משתמש באתר נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies” הם קבצים, לרבות קבצי טקסט, שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידם העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, הינו לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התראה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני.
 6. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש לצדדים שלישיים (למעט כמפורט לעיל), וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 • על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון ו/או ביצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון או להוראות כל דין
 • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, למשתמש ו/או לצדדים שלישיים.
 1. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים ועושה שימוש בטכנולוגיות כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה. עם זאת, מובהר כי החברה איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

פרטי המשתמש

 1. במסגרת השירותים שמציעה החברה למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
 2. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין.
 3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר מהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
 4. משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה, בהודעה פקס או במשלוח אימייל לכתובת info@www.golan-westline.co.il, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו מרשימת הדיוור של החברה.
 5. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 6. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.

 

מכירת מוצרים ואספקתם

 1. האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטות מכירה שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות עלות הובלת/משלוח המוצרים.
 2. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה הינם המחירים הרגילים של המוצרים ואינם מחירי שוק (להלן: “המחיר לצרכן”). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר לצרכן, ככל הידוע להחברה.
 3. רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החברה.
 4. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית, אלא אם נאמר אחרת. החברה מעניקה למוצרים שירות ואחריות לאחר המכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתעודות האחריות המצורפות למוצרים. על אף האמור, האחריות הניתנת למוצרים הנרכשים מתצוגה מוגבלת לשנה בלבד, בהתאם להוראות הדין.
 5. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני (ככל שמצורף), יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.
 6. החברה תעשה את מרב המאמצים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 7. על הרוכשים באתר לעמוד בתנאים המצטברים הבאים :

(א)        משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

(ב)        המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

 1. למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתקנון ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 2. ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה במסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה על כל משתמש יהיה לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מס’ כרטיס אשראי, תוקף וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה. יודגש כי כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה.
 3. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, ככל שיהיו.
 4. ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובנוסף יישלח לרוכש אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות עבודה מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
 5. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה, אלא רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 6. הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 8. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 9. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד ולא תאושר מכירה לסוחרים. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים אצל המשווקים המורשים.
 10. החברה תהא אחראית לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתתף באתר אל כתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת מסירת פרטיו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 11. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים תוך 14 ימי עסקים, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון, כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה, בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולמה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף לעיל ובכפוף למלאי החברה. החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המשתמש. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 12. אספקת המצרים אינה מתבצעת בשכונות ערביות במזרח ירושלים או בישובים פלסטינים מעבר לקו הירוק. יובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאית להעמיד את המוצר לרוכש במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמו מראש. החברה תעשה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה אשר נקבע למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 13. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.
 14. התשלום בגין הובלה המפורט באתר אינו כולל הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט באתר.

 1. התמורה בגין הובלות יכול ותשולם בנפרד או עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את התשלום בגין הובלות בתשלום הראשון.
 2. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רוכש של מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסניה של החברה, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט באתר לגבי המוצר. יובהר כי איסוף עצמי כפוף לתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של החברה.
 3. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 4. החברה תהא רשאית לבטל עסקה שבוצעה באתר, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
 5. החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או החברה.
 6. בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע”ב – 2012, כל משתמש אשר רכש מוצר מהחברה יהא רשאי למסור במועד אספקת המוצר, פסולת ציוד חשמלי שמקורה בציוד חשמלי דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר שרכש. מסירת פסולת הציוד החשמלי כאמור תהא ללא כל עלות או תמורה.

מובהר כי המוצר שיימסר יהא מאותה קבוצת סיווג ונועד לשימוש דומה למוצר שנרכש, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של המוצר שהמשתמש מעוניין למסור או בסימן המסחר המופיע עליו. על המוצר להיות מנותק מהחשמל, גז או מים, לפי העניין.  הפינוי יעשה מקומת הכניסה של דלת הבית.  למען הסר ספק, הפינוי כאמור אינו כולל העברת המוצר מעל מכשול כלשהו או פירוק דלתות ככל שנדרש.

החזרת מוצר וביטול עסקה

 1. בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן על תקנותיו, לרבות הוראותיו לעניין הזמנות מיוחדות, החזרת מוצר שנרכש דרך האתר תתאפשר עד 14 יום מתאריך קבלת המוצר, בהצגת חשבונית ובלבד שהמוצר נמצא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה כשימוש במוצר.
 2. ההחזר הכספי בגין מוצר שהוחזר על פי האמור לעיל יתבצע באמצעות אותו אמצעי תשלום שבאמצעותו התבצעה העסקה, למעט בקיזוז דמי ביטול בסך 5% מערך הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך. למען הסר ספק, ההחזר הכספי אינו כולל תשלום ששולם בגין הובלת המוצר ו/או התקנתו.
 3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לעניין ביטול עסקה לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות הדין.
 
תנאים משפטיים למבצעי האתר
 
 1. אין כפל מבצעים
 2. בהתאם למלאי הקיים
 3. ט.ל.ח

 

יצירת קשר

 1. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למשרדי החברה בטלפון שמספרו 03-9212350 או בדוא”ל info@www.golan-westline.co.il.